PQSYNERGY™ - Fall 2020


    
  

บริษัทมีการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่มีชื่อว่า PQSynergyTM จุดประสงค์ของการจัดงานคือการสนับสนุนงานวิจัย และแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพไฟฟ้า การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน และระบบสมาร์ทกริด งานประชุมประจำปีจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน กันยายน หรือตุลาคมในประเทศไทย แต่บางครั้งอาจจะมีการย้ายไปจัดต่างประเทศในทวีปเอเชีย ผู้นำเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านพลังงานมาจากหลากหลายประเทศ อาธิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และยุโรป นอกจากนี้แล้วงานประชุมของเราได้มีการให้บริการบูธแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้า การแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และระบบสมาร์ทกริดแบบใหม่


PQSynergy™ เป็นงานประชุมนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความต้องการ ข้อสงสัย ข้อมูล ความต้องการของลูกค้า ปัญหา และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการเติมโตอย่างรวดเร็วของ Quality of Supply (QOS) ความต้องการของ Sensitive Loads การอนุรักษ์และการจัดการด้านพลังงาน การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
PQSynergy™ เป็นงานประชุมที่มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีที่สุด ในบรรยากาศของงานที่เป็นกันเอง พร้อมกับมีการนำเสนอความรู้ต่าง ๆ จากทั่วโลก

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.pqsynergy.com

Conference Schedule:

DAY 1 :-

DAY 2 : -

Day 3 : -

 

Scope of Papers

Power Quality Monitoring

Solutions to Power Quality Issues

Energy Conservation & Management

 

Smart Grid

 

Compatibility & Compliances

 

 

 

POWER QUALITY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved 2019